Strona Główna BIP Strona Główna
-> Pomoc rekonwersyjna
 
email Mapa strony

  Pomoc rekonwersyjna

UPRAWNIENI DO POMOCY REKONWERSYJNEJ:
 1. Żołnierze w trakcie pełnienia zawodowej wojskowej (stosownie do lat wysługi);
 2. Byli żołnierze zawodowi (w okresie dwóch lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej);
 3. Małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który:
 • zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych;
 • zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych (bezterminowo).
 
NIEUPRAWNIENI TO ŻOŁNIERZE ZWOLNIENI WSKUTEK:
 1. Zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
 2. Prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej;
 3. Prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;
 4. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;
 5. Prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej).
 
UPRAWNIENIA A STAŻ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
            
Żołnierz zawodowy, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej może korzystać z pomocy w zakresie:
 • Doradztwa zawodowego, o ile pełni służbę wojskową co najmniej trzy lata;
 • Przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy na dwa lata przed zwolnieniem ze służby wojskowej, o ile pełni służbę wojskową co najmniej cztery lata;
 • Praktyk zawodowych na sześć miesięcy przed zwolnieniem z służby wojskowej, o ile pełni zawodową służbę wojskową co najmniej dziewięć lat.
 
ZAKRES POMOCY FINANSOWEJ
           
W ramach pomocy rekonwersyjnej mogą być pokrywane koszty:
 • przekwalifikowania zawodowego (szkolenie: studia, kursy itp.);
 • przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem, w którym następuje przekwalifikowanie zawodowe, lub do miejsca odbywania praktyki;
 • zakwaterowania w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki zawodowej;
 
NA CELE SZKOLENIOWE - 75% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpi z wnioskiem o udzielenie pomocy (aktualnie 2 400 zł).
 
NA PRZEJAZDY – do wysokości równowartości 20 przejazdów, których koszt jednostkowy nie przekracza ceny biletu jednorazowego w 2 klasie pociągu według taryfy pośpiesznej - z uwzględnieniem posiadanych ulg, z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem.
 
NA NOCLEGI – równowartość 30 noclegów, których koszt jednostkowy nie przekracza 300% ryczałtu za nocleg określonego w odrębnych przepisach (aktualnie 135,00 zł).
 
Wysokość przysługującej pomocy finansowej dla żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych (stosownie do stażu służby wojskowej):
 • po 4 latach służby wojskowej – 100% limitu     (2400 zł);
 • po 12 latach służby wojskowej – 200% limitu   (4800 zł);
 • po 15 latach służby wojskowej – 300% limitu   (7200 zł);
(Uprawnionym małżonkom oraz dzieciom – 300% limitu).

          ZAŚWIADCZENIE o uprawnieniach instytucji / ośrodka do prowadzenia szkoleń
  
          WNIOSEK o przyznanie finansowej pomocy rekonwersyjnej na przekwalifikowanie zawodowe