Strona Główna BIP Strona Główna
-> PPM
 
email Mapa strony

Pracownicze przydziały mobilizacyjne

Pracowniczy przydział mobilizacyjny – to imienne wyznaczenie w czasie pokoju pracownika zatrudnionego w jednostce wojskowej lub u innego pracodawcy, albo innego wskazanego przez WKU, na stanowisko pracownicze określone w etacie  jednostki wojskowej na czas wojny.

  • Pracownicze przydziały nadaje się osobom,  posiadającym kwalifikację wymagane do zajmowania stanowisk pracowniczych, określonych w etacie jednostki wojskowej na czas wojny ;
  • Pracowniczy przydział mobilizacyjny  nadaje i uchyla wojskowy komendant uzupełnień, działając  w  porozumieniu  z dowódcą jednostki wojskowej;
  • Nadanie pracowniczego przydziału mobilizacyjnego następuje w formie karty mobilizacyjnej. Osoba, której nadano przydział mobilizacyjny, jest zobowiązana przyjąć kartę mobilizacyjną.

Karta mobilizacyjna – to dokument potwierdzający nadanie w czasie pokoju, na określone w etacie jednostki wojskowej stanowiska służbowe (pracownicze)  lub do pełnienia określonej funkcji:

 

  • pracowniczego przydziału mobilizacyjnego pracownikowi wojska lub osobie nie będącej pracownikiem wojska.

Obowiązuje następujący wzór karty mobilizacyjnej:

 

  1. karta mobilizacyjna z paskiem koloru niebieskiego – zobowiązuje pracownika lub osobę nie będącą pracownikiem do stawienia się, po ogłoszeniu mobilizacji powszechnej lub w czasie wojny,  w miejscu i terminie w niej określonym.

ZAPAMIĘTAJ !!!

Osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej są obowiązane do zgłoszenia wojskowym komendantom uzupełnień zmian  imienia, nazwiska, wykształcenia i zawodu, oraz miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące lub adresu do korespondencji, a także wyjazdu za granicę na okres dłuży niż sześć miesięcy oraz powrotu z tego wyjazdu.