Strona Główna BIP Strona Główna
-> Żołnierzy rezerwy
 
email Mapa strony

Przydziały mobilizacyjne żołnierzy
              rezerwy

 

Przydział mobilizacyjny – to imienne wyznaczenie w czasie pokoju, żołnierza rezerwy lub żołnierza rezerwy czynnej służby wojskowej (funkcjonariusza) na stanowisko służbowe lub do pełnienia funkcji wojskowej określonej etatem jednostki wojskowej.

  • Żołnierzy rezerwy, których w pierwszej kolejności przewiduje się powołać do czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, przeznacza się do tej służby przez nadanie w czasie pokoju przydziału mobilizacyjnego na stanowiska służbowe lub do pełnienia funkcji wojskowych, które są określone w etacie jednostki wojskowej i występują w czasie wojny;
  • Przydział mobilizacyjny  nadaje i uchyla wojskowy komendant uzupełnień, działając  w  porozumieniu  z dowódcą jednostki wojskowej;
  • Nadanie przydziału mobilizacyjnego następuje w formie karty mobilizacyjnej. Osoba, której nadano przydział mobilizacyjny, jest zobowiązana przyjąć kartę mobilizacyjną.
Karta mobilizacyjna – to dokument potwierdzający nadanie w czasie pokoju, na określone w etacie jednostki wojskowej stanowiska służbowe (pracownicze) lub do pełnienia określonej funkcji:
- przydziału mobilizacyjnego – żołnierzowi rezerwy;

Obowiązują następujące wzory kart mobilizacyjnych:

  1. karta mobilizacyjna z paskiem koloru czerwonego – zobowiązuje żołnierza rezerwy, po ogłoszeniu, poprzez obwieszczenia, komunikaty radiowe, telewizyjne, prasowe, itp., mobilizacji powszechnej lub w czasie wojny, do stawienia się do czynnej służby wojskowej w miejscu i terminie w niej określonym;
  2. karta mobilizacyjna z paskiem koloru zielonego – stanowi dla żołnierza rezerwy, informację o nadaniu mu przydziału mobilizacyjnego w zakresie grupy zabezpieczenia ukompletowania, bądź na uzupełnienie jednostek wojskowych w czasie wojny. Oznacza to przeznaczenie żołnierza rezerwy do powołania, do czynnej służby wojskowej, za pomocą karty powołania lub w drodze obwieszczenia, w początkowym okresie po ogłoszeniu mobilizacji lub w czasie wojny;

Żołnierze  rezerwy mogą mieć nadane przydziały mobilizacyjne przez łączny okres nie dłuższy niż:

  • dla szeregowych – 15 lat.
  • dla podoficerów i oficerów - 20 lat.

Okresy, o których mowa, mogą być wydłużone, jeżeli nie ma możliwości nadania przydziałów mobilizacyjnych innym żołnierzom rezerwy oraz w stosunku do żołnierzy rezerwy, którzy wyrazili zgodę na zachowanie tego przydziału, lecz nie dłużej niż do osiągnięcia górnej granicy wieku  tj. obowiązkowi służby wojskowej, podlegają obywatel polscy począwszy od dnia, w którym kończą osiemnaście lat życia, do końca roku kalendarzowego w którym kończą pięćdziesiąt pięć lat życia, a posiadający stopień podoficerski lub oficerski – sześćdziesiąt trzy lata życia. 

ZAPAMIĘTAJ !!!

Osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej są obowiązane do zgłoszenia wojskowym komendantom uzupełnień zmian  imienia, nazwiska, wykształcenia i zawodu, oraz miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące lub adresu do korespondencji, a także wyjazdu za granicę na okres dłuży niż sześć miesięcy oraz powrotu z tego wyjazdu.