Strona Główna BIP Strona Główna
-> Studium oficerskie
 
email Mapa strony

Studium oficerskie

 

Nabór dla Kandydatów na oficerów w 2017 r.

  Decyzja Nr 277/MON Ministra Obrony Narodowej

 


Dodatkowy nabór na dwunastomiesięczne studium oficerskie
w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych

   Decyzja Nr 183/MON Ministra Obrony Narodowej 


 

Dwunastomiesięczne studium oficerskie w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu dla kandydatów „cywilnych”.

Szkolenie trwa 12 miesięcy i przygotowuje do objęcia stanowisk dowódczych (dowódcy plutonu rodzaju wojsk)

ZASADY KSZTAŁCENIA

Studium Oficerskie to ścieżka edukacyjna przygotowania zawodowego (wojskowego) przeznaczona dla osób posiadających wykształcenie wyższe. Kształcenie absolwentów szkół wyższych jako kandydatów na oficerów odbywa się zgodnie z programem nauczania właściwym dla danej form studium oficerskiego. O przyjęcie do studium oficerskiego mogą ubiegać się zarówno tzw. „cywile”, jak i żołnierze zawodowi (podoficerowie zawodowi). Zasady ubiegania się o przyjęcie do Studium Oficerskiego dla żołnierzy zawodowych (podoficerów zawodowych) określa ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
Po pomyślnym zdaniu egzaminu wstępnego (obejmującego test znajomości języka angielskiego oraz sprawdzian sprawności fizycznej) i pozytywnym zaliczeniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat zostaje zakwalifikowany na szkolenie wojskowe w ramach danej formy studium oficerskiego (w ramach limitu miejsc określonego przez Ministra Obrony Narodowej w decyzji o naborze na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów na dany rok) w deklarowanym korpusie osobowym (grupie osobowej). Przyjęty kandydat po wcieleniu do służby podpisuje umowę na pełnienie służby kandydackiej oraz umowę o finansowaniu jego nauki przez resort MON (żołnierze zawodowi podpisują umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych).

Proces kształcenia kandydatów na stanowiska dowódcze realizowany jest w oparciu o „Standard kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów – Minimalne wymagania programowe” oraz zakres wiedzy specjalistycznej dla danego korpusu osobowego (specjalności wojskowej). Realizowany jest w trzech grupach treści: przygotowania podstawowego, kierunkowego i specjalistycznego. Natomiast dla kandydatów na stanowiska wymagające szczególnych kwalifikacji zawodowych proces kształcenia realizowany jest tylko w oparciu o „Standard kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów – Minimalne wymagania programowe”. Realizowany jest w dwóch grupach treści: przygotowania podstawowego i kierunkowego.
W organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w WSOWL wydziela się etapy zróżnicowane pod względem treści programowych, form, zasad i metod kształcenia. Każdy etap kończy się sprawdzianem (egzaminem) teoretycznym i praktycznym.

Etapami tymi są:

 • szkolenie podstawowe – obejmuje przygotowanie kandydata na oficera do służby wojskowej oraz opanowanie podstawowej wiedzy, umiejętności i nawyków z zakresu przygotowania ogólnowojskowego trwające ok. 4 tygodni w WSOWL (tylko dla kandydatów bez przeszkolenia wojskowego);
 • wstępna specjalizacja zawodowa – obejmuje przygotowanie ogólnozawodowe i specjalistyczne do poziomu dowódcy drużyny (równorzędnego) prowadzone w WSOWL oraz w centrach i ośrodkach szkolenia specjalistycznego poszczególnych rodzajów wojsk – dla kandydatów na stanowiska dowódcze;
 • specjalizacja zawodowa – obejmuje przygotowanie specjalistyczne do poziomu dowódcy plutonu (równorzędnego) prowadzone w WSOWL oraz w centrach i ośrodkach szkolenia specjalistycznego poszczególnych rodzajów wojsk.

Zajęcia programowe słuchaczy studium oficerskiego odbywają się przez 6 dni w tygodniu, w tym jeden dzień przeznacza się na samokształcenie. Tydzień szkoleniowy składa się z 35 – 40 godzin lekcyjnych po 45 minut. Dzień szkoleniowy zawiera 7 – 8 godzin, a w przypadku zajęć praktycznych w terenie do 10-12 godzin lekcyjnych (w zależności od potrzeb oraz warunków realizacji procesu dydaktycznego zajęcia mogą być również realizowane w większym wymiarze oraz w dni samokształcenia).
Słuchacze studium oficerskiego w trakcie trwania szkolenia otrzymują bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz specjalistyczne oporządzenie wojskowe. Ponadto Uczelnia zapewnia kompletne wyposażenie w podręczniki, opiekę lekarską a także możliwości korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Urlopy i przepustki:

 • urlop wypoczynkowy (po zakończeniu szkolenia),
 • 10-dniowy urlop w okresie Świąt Bożego Narodzenia,
 • 5-dniowy urlop w okresie Świąt Wielkanocnych,
 • urlopy okolicznościowe (wg potrzeb słuchacza i decyzji Rektora),
 • przepustki jednorazowe,przepustki stałe.

Uposażenie - wysokość uposażenia miesięcznego słuchacza jest jednakowa dla wszystkich form studium oficerskiego.

Na zakończenie szkolenia słuchacze przystępują do egzaminu na oficera. Jego zakres tematyczny związany jest z problematyką zawartą w „Standardzie kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów – Minimalne wymagania programowe” (Decyzja Nr 203/MON z dnia 20 czerwca 2010 r.

Po zdaniu egzaminu na oficera i promocji na pierwszy stopień oficerski (podporucznika) absolwenci powoływani są do służby zawodowej na stanowisko dowódcy plutonu (równorzędnego).

Ośmioipółmiesięczne studium oficerskie – dla kandydatów „cywilnych”.

Szkolenie trwa 8,5 miesiąca i przygotowuje do objęcia stanowisk wymagających szczególnych kwalifikacji zawodowych w korpusach osobowych sprawiedliwości i obsługi prawnej, finansowym oraz wychowawczym - w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych

ZASADY KSZTAŁCENIA

Studium Oficerskie to ścieżka edukacyjna przygotowania zawodowego (wojskowego) przeznaczona dla osób posiadających wykształcenie wyższe. Kształcenie absolwentów szkół wyższych jako kandydatów na oficerów odbywa się zgodnie z programem nauczania właściwym dla danej form studium oficerskiego. O przyjęcie do studium oficerskiego mogą ubiegać się zarówno tzw. „cywile”, jak i żołnierze zawodowi (podoficerowie zawodowi). Zasady ubiegania się o przyjęcie do Studium Oficerskiego dla żołnierzy zawodowych (podoficerów zawodowych) określa ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
Po pomyślnym zdaniu egzaminu wstępnego (obejmującego test znajomości języka angielskiego oraz sprawdzian sprawności fizycznej) i pozytywnym zaliczeniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat zostaje zakwalifikowany na szkolenie wojskowe w ramach danej formy studium oficerskiego (w ramach limitu miejsc określonego przez Ministra Obrony Narodowej w decyzji o naborze na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów na dany rok) w deklarowanym korpusie osobowym (grupie osobowej). Przyjęty kandydat po wcieleniu do służby podpisuje umowę na pełnienie służby kandydackiej oraz umowę o finansowaniu jego nauki przez resort MON (żołnierze zawodowi podpisują umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych).

Proces kształcenia kandydatów na stanowiska dowódcze realizowany jest w oparciu o „Standard kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów – Minimalne wymagania programowe” oraz zakres wiedzy specjalistycznej dla danego korpusu osobowego (specjalności wojskowej). Realizowany jest w trzech grupach treści: przygotowania podstawowego, kierunkowego i specjalistycznego.

Natomiast dla kandydatów na stanowiska wymagające szczególnych kwalifikacji zawodowych proces kształcenia realizowany jest tylko w oparciu o „Standard kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów – Minimalne wymagania programowe”. Realizowany jest w dwóch grupach treści: przygotowania podstawowego i kierunkowego.

W organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w WSOWL wydziela się etapy zróżnicowane pod względem treści programowych, form, zasad i metod kształcenia. Każdy etap kończy się sprawdzianem (egzaminem) teoretycznym i praktycznym.

Etapami tymi są:

 • szkolenie podstawowe – obejmuje przygotowanie kandydata na oficera do służby wojskowej oraz opanowanie podstawowej wiedzy, umiejętności i nawyków z zakresu przygotowania ogólnowojskowego trwające ok. 4 tygodni w WSOWL (tylko dla kandydatów bez przeszkolenia wojskowego);
 • wstępna specjalizacja zawodowa – obejmuje przygotowanie ogólnozawodowe i specjalistyczne do poziomu dowódcy drużyny (równorzędnego) prowadzone w WSOWL oraz w centrach i ośrodkach szkolenia specjalistycznego poszczególnych rodzajów wojsk – dla kandydatów na stanowiska dowódcze;
 • specjalizacja zawodowa – obejmuje przygotowanie specjalistyczne do poziomu dowódcy plutonu (równorzędnego) prowadzone w WSOWL oraz w centrach i ośrodkach szkolenia specjalistycznego poszczególnych rodzajów wojsk.

Zajęcia programowe słuchaczy studium oficerskiego odbywają się przez 6 dni w tygodniu, w tym jeden dzień przeznacza się na samokształcenie. Tydzień szkoleniowy składa się z 35 – 40 godzin lekcyjnych po 45 minut. Dzień szkoleniowy zawiera 7 – 8 godzin, a w przypadku zajęć praktycznych w terenie do 10-12 godzin lekcyjnych (w zależności od potrzeb oraz warunków realizacji procesu dydaktycznego zajęcia mogą być również realizowane w większym wymiarze oraz w dni samokształcenia).

Słuchacze studium oficerskiego w trakcie trwania szkolenia otrzymują bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz specjalistyczne oporządzenie wojskowe. Ponadto Uczelnia zapewnia kompletne wyposażenie w podręczniki, opiekę lekarską a także możliwości korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Urlopy i przepustki:

 • urlop wypoczynkowy (po zakończeniu szkolenia),
 • 10-dniowy urlop w okresie Świąt Bożego Narodzenia,
 • 5-dniowy urlop w okresie Świąt Wielkanocnych,
 • urlopy okolicznościowe (wg potrzeb słuchacza i decyzji Rektora),
 • przepustki jednorazowe,przepustki stałe.

Uposażenie - wysokość uposażenia miesięcznego słuchacza jest jednakowa dla wszystkich form studium oficerskiego.

Na zakończenie szkolenia słuchacze przystępują do egzaminu na oficera. Jego zakres tematyczny związany jest z problematyką zawartą w „Standardzie kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów – Minimalne wymagania programowe” (Decyzja Nr 203/MON z dnia 20 czerwca 2010 r.)
Po zdaniu egzaminu na oficera i promocji na pierwszy stopień oficerski (podporucznika) absolwenci powoływani są do służby zawodowej na stanowisko dowódcy plutonu (równorzędnego).

Na podstawie Decyzji Nr 277/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r. . Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu przeprowadzi w dniu 15.11.2016 r. nabór na ośmioipółmiesieczne  szkolenie wojskowe w charakterze kandydata na żołnieża zawodowego absolwentów uczelni (niebędących żołnierzami zawodowymi posiadającymi dyplom ukończenia studiów II stopnia.

Korpusy osobowe i grupy osobowe do których prowadzony jest nabór oraz limity miejsc.

 

    Korpusy osobowe                                                      

 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

 

 

 Trzymiesięczne studium oficerskie.

Szkolenie trwa 3 miesiące i przygotowuje do objęcia stanowisk wymagających szczególnych kwalifikacji zawodowych w korpusach medycznym (w grupach osobowych: lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, ratowników medycznych) oraz korpusie osobowym duszpasterstwa.

ZASADY KSZTAŁCENIA

Studium Oficerskie to ścieżka edukacyjna przygotowania zawodowego (wojskowego) przeznaczona dla osób posiadających wykształcenie wyższe. Kształcenie absolwentów szkół wyższych jako kandydatów na oficerów odbywa się zgodnie z programem nauczania właściwym dla danej form studium oficerskiego. O przyjęcie do studium oficerskiego mogą ubiegać się zarówno tzw. „cywile”, jak i żołnierze zawodowi (podoficerowie zawodowi). Zasady ubiegania się o przyjęcie do Studium Oficerskiego dla żołnierzy zawodowych (podoficerów zawodowych) określa ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Po pomyślnym zdaniu egzaminu wstępnego (obejmującego test znajomości języka angielskiego oraz sprawdzian sprawności fizycznej) i pozytywnym zaliczeniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat zostaje zakwalifikowany na szkolenie wojskowe w ramach danej formy studium oficerskiego (w ramach limitu miejsc określonego przez Ministra Obrony Narodowej w decyzji o naborze na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów na dany rok) w deklarowanym korpusie osobowym (grupie osobowej). Przyjęty kandydat po wcieleniu do służby podpisuje umowę na pełnienie służby kandydackiej oraz umowę o finansowaniu jego nauki przez resort MON (żołnierze zawodowi podpisują umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych).

Proces kształcenia kandydatów na stanowiska dowódcze realizowany jest w oparciu o „„Standard kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów – Minimalne wymagania programowe” oraz zakres wiedzy specjalistycznej dla danego korpusu osobowego (specjalności wojskowej). Realizowany jest w trzech grupach treści: przygotowania podstawowego, kierunkowego i specjalistycznego.

Natomiast dla kandydatów na stanowiska wymagające szczególnych kwalifikacji zawodowych proces kształcenia realizowany jest tylko w oparciu o „Standard kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów – Minimalne wymagania programowe”. Realizowany jest w dwóch grupach treści: przygotowania podstawowego i kierunkowego.

W organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w WSOWL wydziela się etapy zróżnicowane pod względem treści programowych, form, zasad i metod kształcenia. Każdy etap kończy się sprawdzianem (egzaminem) teoretycznym i praktycznym.

Etapami tymi są:

 • szkolenie podstawowe – obejmuje przygotowanie kandydata na oficera do służby wojskowej oraz opanowanie podstawowej wiedzy, umiejętności i nawyków z zakresu przygotowania ogólnowojskowego trwające ok. 4 tygodni w WSOWL (tylko dla kandydatów bez przeszkolenia wojskowego);
 • wstępna specjalizacja zawodowa – obejmuje przygotowanie ogólnozawodowe i specjalistyczne do poziomu dowódcy drużyny (równorzędnego) prowadzone w WSOWL oraz w centrach i ośrodkach szkolenia specjalistycznego poszczególnych rodzajów wojsk – dla kandydatów na stanowiska dowódcze;
 • specjalizacja zawodowa – obejmuje przygotowanie specjalistyczne do poziomu dowódcy plutonu (równorzędnego) prowadzone w WSOWL oraz w centrach i ośrodkach szkolenia specjalistycznego poszczególnych rodzajów wojsk.

Zajęcia programowe słuchaczy studium oficerskiego odbywają się przez 6 dni w tygodniu, w tym jeden dzień przeznacza się na samokształcenie. Tydzień szkoleniowy składa się z 35 – 40 godzin lekcyjnych po 45 minut. Dzień szkoleniowy zawiera 7 – 8 godzin, a w przypadku zajęć praktycznych w terenie do 10-12 godzin lekcyjnych (w zależności od potrzeb oraz warunków realizacji procesu dydaktycznego zajęcia mogą być również realizowane w większym wymiarze oraz w dni samokształcenia).

Słuchacze studium oficerskiego w trakcie trwania szkolenia otrzymują bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz specjalistyczne oporządzenie wojskowe. Ponadto Uczelnia zapewnia kompletne wyposażenie w podręczniki, opiekę lekarską a także możliwości korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Urlopy i przepustki:

 • urlop wypoczynkowy (po zakończeniu szkolenia),
 • 10-dniowy urlop w okresie Świąt Bożego Narodzenia,
 • 5-dniowy urlop w okresie Świąt Wielkanocnych,
 • urlopy okolicznościowe (wg potrzeb słuchacza i decyzji Rektora),
 • przepustki jednorazowe,
 • przepustki stałe.

Uposażenie - wysokość uposażenia miesięcznego słuchacza jest jednakowa dla wszystkich form studium oficerskiego.

Na zakończenie szkolenia słuchacze przystępują do egzaminu na oficera. Jego zakres tematyczny związany jest z problematyką zawartą w „Standardzie kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów – Minimalne wymagania programowe” (Decyzja Nr 203/MON z dnia 20 czerwca 2010 r.)

Po zdaniu egzaminu na oficera i promocji na pierwszy stopień oficerski (podporucznika) absolwenci powoływani są do służby zawodowej na stanowisko dowódcy plutonu (równorzędnego).

Wszelkie dodatkowe informację można znaleźć na stronie internetowej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu: http://www.wso.wroc.pl
 
Adres kontaktowy:
Sekcja Rekrutacji tel. 261 658 576
tel./fax. 261 658 151
e-mail: rekrutacja@wso.wroc.pl
           rekrutacja.wsowl@onet.pl
obsługa rejestracji elektronicznej
e-rejestracja@wso.wroc.pl
Rekrutacja nie udziela odpowiedzi na zapytania anonimowe
GODZ. PRZYJĘĆ DOKUMENTÓW
9.00 - 14.00
Adres do korespondencji
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
ul. Czajkowskiego 109
51-150 Wrocław
z dopiskiem "REKRUTACJA"