Strona Główna BIP Strona Główna
-> O służbie przygotowawczej
 
email Mapa strony

O służbie przygotowawczej

Służba przygotowawcza to program szkolenia dla ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób, które nie odbyły jakiejkolwiek formy służby wojskowej. Powołanie do tej służby powstaje w drodze, dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:

  • co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
  • co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
  • co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych;

 

Żołnierzy służby przygotowawczej kształconych na potrzeby korpusu szeregowych w ramach tego kształcenia można również szkolić w jednostkach wojskowych.

Okres szkolenia w ramach służby przygotowawczej:Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze służby przygotowawczej otrzymują bez szczególnego nadania tytuł: podchorążego - jeżeli kształcą się na oficera, kadeta - jeżeli kształcą się na podoficera, elewa - jeżeli kształcą się na szeregowego.

U W A G A ! ! !

Czas trwania służby przygotowawczej w przypadku absolwentów szkół realizujących programy innowacyjne lub ekstremalne przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz członków organizacji pozarządowych, którzy odbyli w tych szkołach lub organizacjach pozarządowych szkolenie odpowiadające w określonym zakresie programowi kształcenia realizowanemu w ramach służby przygotowawczej, może być ograniczony - stosowanie do regulaminu kształcenia tej służby – pod warunkiem zawarcia porozumienia w tej sprawie przez szkołę lub organizację pozarządową z komendantem szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia. (art. 98d ust.3.)