Strona Główna BIP Strona Główna
-> Przyjmowanie skarg i wniosków
 
email Mapa strony

 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
w KONINIE

 
   ogloszenia.kprm.gov.pl

    

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

Podstawa prawna

Skargi i wnioski wpływające do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie załatwiane są zgodnie z przepisami:

 • działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 t.j.);
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Skargi i wnioski można składać:

 • pisemnie na adres: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie, ul. Hurtowa 1,
  62-510 Konin;
 • za pośrednictwem e-PUAP;
 • faksem – nr 63 245-48-92 wew. 9207 lub 261573907;
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: wkukonin@ron.mil.pl;
 • osobiście w siedzibie: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie, ul. Hurtowa 1,
  62-510 Konin.

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Koninie przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
w godzinach 15.00 - 17.00
po uprzednim uzgodnieniu z referentem prawno-administracyjnym:

(
tel. 63 245-48-92 wew. 9208 lub 261573908) :

Przedmiotem skargi mogą być wszelkie czynności prawne i faktyczne lub też nie podjęcie czynności przez Zakład lub jego pracowników. W szczególności może nim być:

 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań;
 • naruszenie praworządności;
 • naruszenie interesów skarżących;
 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem skargi mogą być również inne okoliczności, z których wynika niezadowolenie z działania lub zaniechania działania Zakładu lub jego pracowników.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom oraz ochrony własności, lepszego zaspokojenia potrzeb klientów.

Skarga lub wniosek powinny zawierać:

 • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę lub wniosek;
 • adres (wskazanie miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) wnoszącego skargę lub wniosek;
 • treść skargi lub wniosku (treść może być wyrażona w sposób dowolny, przy czym istotne jest, aby można było na jej podstawie ustalić przedmiot skargi lub wniosku).

Skargę lub wniosek niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego skargę lub wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Szczegółowych informacji udziela nieetatowy inspektor ds. skarg i wniosków pod
nr tel.
63 245-48-92 wew. 9208 lub 261573908.